ประวัติครูผู้สอน


ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ    ตากกระโทก
ตำแหน่ง ครู คศ.1     โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  
ชื่อเล่น :  ปิงคุง      
ที่อยู่ปัจจุบัน  :  เลขที่ 128  ม.4   บ้านโคกวังวน   ต.หนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ   จ.นครราชสีมา   30230
E-mail : sarayut (at) nyp.ac.th

  

ประวัติการศึกษา :
 ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
– 
ปริญญาตรี  วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     คณะ วิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
– ปริญญาโท  กศ.ม. การบริหารการศึกษา  คณะ ศึกษาศาสตร์      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สอนรายวิชา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1    ชั้นม. 1       (ภาคเรียนที่ 1)
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2   ชั้นม. 2      (ภาคเรียนที่ 2)
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 3   ชั้นม. 3      (ภาคเรียนที่ 1)
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ      ชั้นม. 4      (ภาคเรียนที่ 2)
5. งานกราฟิกเบื้องต้น           ชั้นม. 4  ห้อง 1      (ภาคเรียนที่ 1)
6. การเขียนเว็บเพจ               ชั้นม. 5  ห้อง 1      (ภาคเรียนที่ 2)
7. หลักการเขียนโปรแกรม     ชั้นม. 6  ห้อง 1      (ภาคเรียนที่ 2)

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
- หัวหน้างานสารสนเทศ 
- หัวหน้างานบุคลากร
- เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน

หน้าที่พิเศษอื่น  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานเครือข่ายและคอมพิวเตอร์